Příspěvky pojišťoven

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Výše: Až 800 Kč.

Podmínky:

- doklad o zaplacení pohybové/sportovní aktivity (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce), 

- zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Více informací na: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/d...

Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

Výše: max. 500 Kč jednou v roce.

Podmínky:

- pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF. Doklad o úhradě musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF),

- pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.

Více informací na: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Výše: Až 1500 Kč.

Více informací na: https://cpzp.cz/preventivni-program/3

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

Výše: Až 500 Kč.

Více informací na: https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

Výše: Až 700 Kč.

Více informací na: https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-pr...

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR)

Výše: Až 500 Kč.

Více informací na: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenc...

Revírní bratrská pokladna (RBP)

Výše: Až 1000 Kč.

Více informací na: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-preve...